Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Palabra del mes Decembre

ir á PALABRA DEL MES

Decembre: XELADA

Tamos a punto de entrar nel inverno, así que  xelada parécenos úa palabra ben xeitosa pra este mes. Substantivo femenino e tamén adxectivo. Provén del étimo GELATUM > xelado, con úa característica fonética mui propia da nosa área dialectal: el mantenimento del -L- intervocálico latino nas palabras patrimoniales (xelar, volo, celo…). Chámase así al fenómeno atmosférico que se produce condo as temperaturas son inferiores a 0ºC e que provoca a conxelación del augua.

Agora, un refrán, a ver si adiviades el sou significado…

Chover, chover, asta el corno amolecer;

xelar, xelar, asta el focico rebentar.

Damos úas pistías :-)…

*****

Outro refrán:

Ano de xeladas, ano de boas anadas.

*****